fbpx

טופס רישום- ביבליותרפיה שלוחת ת"א

תאריך פתיחה 30/11/22

מחיר הקורס:

מחיר מלא- 1110ש"ח

מחיר מוזל עו"ס-חבר האגודה לקידום העבודה הסוציאלית- 610ש"ח

יש למלא את הפרטים הבאים לצורך רישום:

  • פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים
  • פריסת התשלומים תסתיים בסיום הקורס ולא תימשך אחריו. מינימום סכום לכל תשלום 200 ₪.
  • הודעת ביטול- תלמיד רשאי לתת הודעת ביטול בכתב בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס. לאחר חלוף 14 יום מביצוע העסקה, היא לא ניתנת לביטול.
  • החזר שכ"ל – החל מהשיעור הראשון לא יינתן החזר שכר לימוד.
  • מובהר כי יהיה חיוב בתשלום מלא, ככל שלא תאושר הזכאות לתשלום באגודה לקידום העבודה הסוציאלית
  • ההרשמה בפועל מותנית במתן פרטי כרטיס האשראי 

תפריט נגישות